Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Handlowy Wielgie Sp. z o.o., z siedzibą w Wielgie 79
27-310 Ciepielów, Kontakt z administratorem możliwy jest: a. listownie: na adres podany wyżej,  lub za pośrednictwem maila: …. telefonicznie: 515 713 733
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie:
a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
b. Kodeks cywilny
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: nie dotyczy,
4. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu umowy,
6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla zawarcia i realizacji umów jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować nie zawarciem lub rozwiązaniem umów. W pozostałym zakresie jest dobrowolne
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
10. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

Visit Us On Facebook